Zdravie

Zdravotná starostlivosť Slovensko vs. Nemecko

Pred nedávnom sa na sociálnej sieti Facebook začala šíriť správa o tom aká je zdravotná starostlivosť v Nemecku a približuje reálnu skúsenosť v tejto západnej krajine. Máme sa od čoho učiť? Alebo všetko je správne tak ako je?

Názor na zdravotnú straostlivosť v Nemecku

Našu starkú postihla mozgová príhoda. Po dvojmesačnom pobyte v mníchovskej nemocnici, z toho sedem týždňov na rehabilitačnom oddelení, sme si ju zobrali do domácej starostlivosti, ako imobilného pacienta, ktorý nemôže komunikovať a je odkázaný na úplnú starostlivosť.

Asi dva týždne, pred odchodom domov, sme sa pri lôžku pacientky stretli so sociálnou pracovníčkou nemocnice. Prebrala s nami všetky možné alternatívy jej budúcej opatery. Informovala nás, kto a ako nám môže pomôcť. Požiadavky na polohovaciu posteľ, vozík, zdvižné rameno, stojany, výživu a ostatné veci nutné k opatere, zaslala priamo na zdravotnú poisťovňu. Súčasne nám odporučila firmy, ktoré sa o dovoz, montáž a inštruktáž postarajú. Ich zástupcovia navštívili osobne pacientku v nemocnici, aby mali prehľad, čo všetko jej aktuálny stav vyžaduje. V deň príchodu našej starkej sme mali doma všetky zdravotné pomôcky k dispozícii. V rovnakom čase nám zdravotná poisťovňa oznámila, v akej výške bude vyplácaný predbežný finančný príspevok do doby, pokým bude presne stanovený stupeň jej odkázanosti.

Dôchodca na Slovensku
Dôchodca na Slovensku

Zdravotná poisťovňa v Nemecku

Každá zdravotná poisťovňa v Nemecku ponúka aj poistenie rizika dlhodobej starostlivosti. Toto povinné, ošetrovateľské poistenie je súčasťou sociálneho systému krajiny od roku 1995. Práve z tohto poistenia (Pflegekasse) sú pacientovi vyplácané finančné príspevky v prípade dlhodobého ochorenia. Prehľadný, ale hlavne jednoduchý systém. Praktická komunikácia, listom alebo telefonicky, prebieha priamo medzi zdravotnou poisťovňou a pacientom, čím zabezpečuje riešenie danej situácie, v čo najkratšom čase.

Zaradiť sa do novej úlohy opatrovateľov nám pomohla ochota zdravotných sestier a rehabilitačných pracovníkov, ktorí sa o pacientku už niekoľko týždňov starali. Mali sme dokonca možnosť zúčastniť sa zadarmo kurzu – pohyb a polohovanie pacientov, ktoré nemocnica organizuje niekoľkokrát do roka pre príbuzných. Dôvod je zrejmý, aby sme sa nesprávnym zaobchádzaním s imobilným človekom, nestali čoskoro pacientami aj my.

Dôchodca v zahraničí
Dôchodca v zahraničí

Čo ďalej

Na druhý deň po príchode starkej domov, nás navštívil domáci lekár, ktorý prebral jej ďalšiu liečbu. Okrem predpisovania liekov, výživy

a rehabilitácie, nás pravidelne, každé tri týždne, navštevoval. Starkej odobral krv na kontrolu, alebo sa postaral o výmenu katétra.

Počas jeho dovolenky sa u nás zastavila zastupujúca lekárka.

O sedem dní, ku nám zdravotná poisťovňa, vyslala pracovníčku Služby zdravotného poistenia (MDK), z dôvodu zadefinovania presného stupňa odkázanosti. Predložené zdravotné dokumenty postupne zapĺňali riadky dotazníka v počítači, neskôr sa k tomu pridali aj naše odpovede na jej otázky ohľadom hygieny, obliekania i stravovania a tiež mená rodinných príslušníkov, ktorí sme sa zúčastňovali na starostlivosti. Súčasne nás oboznámila so všetkými možnými úľavami napr. ohľadne organizovania kurzov, ktoré sú pre rodinu zdarma, o zaopatrovacích zariadeniach po dobu 24 hodín, o krátkodobých, jednodňových alebo nočných pobytoch a k tomu prislúchajúcich finančných príspevkov od zdravotnej poisťovne. Ešte k tomu pridala pár vlastných slov o prostredí a atmosfére, v ktorom sa chorý človek nachádza a nakoniec

nás informovala o všetkých podnetoch, z ktorých neskôr zdravotná poisťovňa vychádzala pri určení stupňa odkázanosti.

O týždeň sme mali v rukách rozhodnutie aj oznámenie o výške finančného príspevku s presným termínom vyplácania.

Výška príspevkov v Nemecku

Výška finančného príspevku, ktorá je zákonom stanovená pre všetky poisťovne rovnako :

  • Pflegerad 1: 0 Euro
  • Pflegegrad 2: 316 Euro
  • Pflegegrad 3: 545 Euro
  • Pflegegrad 4: 728 Euro
  • Pflegegrad 5: 901 Euro

Táto podpora je nevyhnutnou pomocou už i tak veľmi komplikovanej rodinnej situácie, ktorú prináša kombinácia staroba – choroba a neviaže sa na výšku starobného dôchodku. Kedykoľvek sa zmení zdravotný stav pacienta, stačí sa listom obrátiť na zdravotnú poisťovňu a celý proces sa zopakuje. Do 3 až 4 týždňov je žiadateľ informovaný o výsledku. Samozrejmosťou je aj kontrola zdravotnej poisťovne prostredníctvom MDK a mobilnej služby.

V našom prípade sme museli každý štvrťrok požiadať jednu z mobilných služieb o poradenstvo. V opačnom prípade bude krátený finančný príspevok.

Často sa stáva, aj nám sa to prihodilo, že práve na tento úkon sa pozabudne. Napriek tomu nás zdravotná poisťovňa upozornila listom na našu povinnosť a nesiahla hneď na finančný príspevok.

Slovensko vs. Nemecko

Každý, zo 80 miliónov poistencov v Nemecku, očakáva, že jeho finančné príspevky do zdravotnej poisťovne, budú čo najvhodnejším spôsobom investované do zdravotného ošetrenia.

Za týmto účelom vyjednávajú zdravotné a ošetrovateľské poisťovne (Krankenkassen und Pflegekassen) zmluvy s lekármi a ostatnými zdravotníckymi zložkami. Tie musia byť dostatočné, zmysluplné a efektívne. A práve k tomu potrebujú zdravotné aj ošetrovateľské poisťovne odborné názory kompetentných zo Služby zdravotného poistenia (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung -MDK).

MDK je nezávislý poradca a vykonávateľ zdravotných posudkov pre všetky poisťovne, ktorých je asi 120. Okrem toho kontrolujú kvalitu práce stacionárov pre dlhodobo chorých, činnosť ambulantných služieb, hospodárenie nemocníc atď.

Zdravotná starostlivosť Slovensko vs. Nemecko
Zdravotná starostlivosť Slovensko vs. Nemecko

Nemecký systém

Nemecký systém pomoci starým a chorým ľudom a ich rodinám ponúka viacero možností. Rôzne typy zariadení so starostlivosťou počas celých 24 hodín vyrastajú ako huby po daždi. Napriek tomu ponuka nepostačuje. Zdravotný stav, finančné možnosti, požiadavky pacienta aj rodiny sú rozhodujúcim faktorom, ako a kde prežije človek záverečnú etapu svojho života.

Hoci zdravotné poisťovne veľkoryso pokrývajú náklady na pobyt v opatrovateľských domoch (I. stupeň 1 064,0 €, II. stupeň 1 330,00 €, III. stupeň 1 612,00 € až po najťažšie prípady 1 995,00 €), musí si pacient, minimálne raz toľko aj viac, priplatiť. Dôchodok pacientov,

s ktorými som ja pracovala, nebol vyšší ako 800 €, preto zvyšok dopĺňajú úspory, majetok, deti a až po vyčerpaní týchto možností nastupuje štát. V Bavorsku (13miliónov obyvateľov) sa o dve tretiny starých, chorých rodinných príslušníkov starajú príbuzní vo vlastných domovoch

Je úplne samozrejmé, že starý človek si praje svoj život dožiť vo svojom dôverne známom prostredí. Práve tu zohrávajú najdôležitejšiu úlohu mobilné, zdravotné služby, u nás Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS. Všestrannou činnosťou pomáhajú rodine lepšie organizovať pacientovu opateru. Personál danej služby, zdravotné sestry (ošetrovateľské úkony) a opatrovatelia( polohovanie, podanie stravy, hygiena, pomoc v domácnosti, atď.) navštevujú podľa potreby pacienta v jeho domácom prostredí aj niekoľkokrát denne. Všetko je vopred dohodnuté v zmluvách medzi zdravotnou poisťovňou, ambulantnou službou a pacientom.

Ako to je na Slovensku?

Tu mi nedá nespomenúť úplne skvelú pozíciu Slovenska.

Mníchovčania (1,4 milióna obyvateľov) a okolie si môžu vybrať z ponuky 280-tich ambulantných služieb a 140-tich stacionárov. V prípade aktívnej čiastočnej účasti služby na ošetrení pacienta, jeho hygiene, polohovaní a pod., sa finančný príspevok rozdeľuje medzi ambulantnú službu a pacienta. Ak prevezme mobilná služba komplexnú opateru pacienta v domácnosti, zdravotná poisťovňa vypláca mobilnej službe takmer rovnaké finančné príspevky, podľa stupňa odkázanosti, ako v prípade stacionára.

Reforma systému starostlivosti o starých, chorých ľudí bola jednou z najdôležitejších úloh terajšej vlády. Týždeň čo týždeň ponúkala televízia okrúhle stoly, kde všetci zúčastnení, počnúc zástupcami vlády, cirkvi, lekárov, zdravotných poisťovní a opatrovateľských domov, hľadali čo najprijateľnejšie podmienky pre dôstojné prežitie staroby.

Napríklad po prepustení z nemocnice sme mali možnosť umiestniť starkú na 4 týždne do zariadenia pre dlhodobo chorých na náklady zdravotne poisťovne. Bol by to čas pripraviť sa na prechod do domácej starostlivosti. Keďže sme ju nevyužili, po pol roku nám zdravotná poisťovňa ponúkla ďalšiu možnosť. V prípade našej choroby, dovolenky alebo inej prekážky, ju mohli zveriť až na dobu 6 týždňov (na náklady zdravotnej poisťovne).

Staroba je neskutočne krehká, má oči plné strachu, je dezorientovaná v priestore aj v čase. Dosluhuje obraz aj zvuk. Všetko to, čo ešte včera bolo úplnou samozrejmosťou (hygiena, strava, návšteva lekára, lieky ap.), dnes už nie je. A k ranám na duši, pribúdajú rany na tele. Toto všetko si zaslúži jeden skutočne jednoduchý, premyslený a nápomocný systém, ktorý umožní našim slovenským starkým, prežiť dôstojne, záverečnú etapu života.

Zdroj: Facebook

Ukáž viac

Native

Pozri tiež
Close
Back to top button