PolitikaZdravie

Obmedzenie POHYBU od SOBOTY až do budúcej NEDELE 8.10. – Pre koho platí výnimka? Aj BEZ TESTU…

Pre koho neplatí obmedzenie pohybu

1. Osoby ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý bol vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020, prípadne certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu z celoplošného testovania na Slovensku.

2. Osoby pôsobiace v bezpečnostnom systéme SR a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, prípadne osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy len na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý bol vykonaný od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020, prípadne certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu z celoplošného testovania na Slovensku.

3. Osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý sa vykoná počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

4. Na cestu v nevyhnutnom rozsahu len za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb a to len do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu naspäť,

5. Na cestu do zdravotníckeho zariadenia len za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, prípadne preventívnej prehliadky a to aj vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuznému a cestu naspäť,

6. Na cestu na vykonanie RT-PCR testu na zistenie ochorenia COVID-19 a cestu naspäť,

7. Na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu naspäť,

8. Na cestu len za účelom starostlivosti o blízku osobu, prípadne príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu naspäť,

9. Pre osoby na ceste so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu naspäť,

10. Neplatí pre deti do 10 rokov,

11. Na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku a materskej školy a cestu naspäť,

12. Na cestu žiaka 0. ročníka, 1. ročníka až 4. ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do aj zo základnej školy,

13. Na cestu dieťaťa a žiaka do aj zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

14. Pre osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní aj doklad nie starší ako 3 mesiace. Osoba ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

15. Osoby ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

16. Osoby ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

17. Osoby dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

18. Osoby dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

19. Onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

20. Osoby ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast;

Zdroj: HN online, TV Markíza

Ukáž viac

Native

Back to top button