PolitikaSpravodajstvo

PODMIENKY 13. penzie po novom

Viete kto má nárok na 13. dôchodok? Aká bude výška vášho?

Maximálna suma 13. dôchodku bude 300,- EUR a dostanú ju tí, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ktoré sa zakladajú na nárok 13. penzie, je najviac v sume životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, čo je aktuálne 214,83 EUR.

Ak bude suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov viac ako suma životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, suma 13. dôchodku sa určí podľa vzorca. Čo znamená, že so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku bude lineárne znižovať, pričom sa garantuje minimálna suma 13. dôchodku vo výške 50 EUR.

Dôchodcovia si prilepšia
Dôchodcovia si prilepšia

Do úhrnu dôchodkov sa navrhujú započítavať aj dôchodky vyplatené z cudziny, výsluhové dôchodky, dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia, vyrovnávací príplatok a dávky vyplácané z cudziny, ktoré sú podobné vyrovnávaciemu príplatku.

Vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa, príslušný útvar sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, samozrejme v závislosti od toho, kto vypláca dôchodok a ku ktorému sa 13. dôchodok poskytuje. V prípade, ak by poberateľovi dôchodku vyplácal dôchodok Sociálna poisťovňa aj úrad, 13. dôchodok poskytne ten, ktorý je najvyšší. Ak je však suma dôchodkov rovnaká, 13. dôchodok poskytne Sociálna poisťovňa.

Ilustračná fotografia

Vzorec pre výpočet výšky 13. penzie

ak D ≤ ŽM(pásmo 1)300
ak D > ŽM(pásmo 2)max {300 – 0,36*(D – ŽM); 50}

TD je suma 13. dôchodku
D je výška dôchodkových príjmov
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

  • 13. dôchodok má mať charakter štátnej sociálnej dávky
  • Nárok na 13. dôchodok budú mať poberatelia starobného, predčasného, sociálneho, invalidného, vdovského a vdoveckého alebo sirotského dôchodku ( od Sociálnej poisťovne) a poberatelia vybraných dôchodkov (od príslušného orgánu výsluhového zabezpečenia).
  • charakter 13. dôchodku, nepodlieha exekučnému konaniu, preto sa navrhuje, aby sa 13. dôchodok nezlučoval s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.
  • v prípade poberania 2 a viac dôchodkov,  ktoré sa vyplácajú v súbehu, sa navrhuje, aby sa vyplácal len jeden 13. dôchodok. 13. dôchodok by mal byť vyplatený v deň splatnosti dôchodku v novembri príslušného kalendárneho roka.
  • ak sa 13. dôchodok, vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, poberateľ je povinný dôchodok vrátiť. Nárok na jeho vrátenie zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď Sociálna poisťovňa alebo úrad túto skutočnosť zistili, najneskôr však do 3 rokov.
Ilustračná fotografia

Porovnanie vianočného príspevku z roku 2019 a 13. dôchodku v roku 2020

Dôchodok (v eurách)vianočný príspevok v 2019 (v eurách)*13. dôchodok v roku 2020 (v eurách)rozdiel (v eurách)
do 214,82200300100
300169,34269,34100
400133,34233,34100
50071,86197,34125,48
60035,86161,34125,48
70010125,34115,34
800089,3489,34
900053,3453,34
95005050

Zdroj: MPSVR SR

*vzorec na výpočet VP v roku 2019 sa použije aj na 13. dôchodky v roku 2020

  • v prípade ak sú dôchodky vyplácané z cudziny a dávky vyplácanej z cudziny, je obdobná vyrovnávaciemu príplatku, jeho poberateľ by mal mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku a dávky oznámil najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka príslušnému orgánu spôsobom ním určeným.
  • nakoľko legislatívny proces niečo trvá, predkladaný návrh zákona sa navrhuje upraviť v lehote súvisiace s poskytovaním 13. dôchodku tak, aby bol v roku 2020 vyplatený v decembrovej splátke dôchodku.
  • 13. dôchodky by mali mať formu ako štátna sociálna dávka,  je automaticky vylúčený z príjmov, ktoré môžu byť predmetom zrážok pri výkone exekúcie.
  • Vládny návrh zákona zavádza poskytovanie 13. dôchodku s tým, že vzorec na výpočet sumy je navrhnutý podľa toho, aby boli sumy navýšené v porovnaní s prípadným uplatnením mechanizmu vianočného príspevku z roku 2019 a bol vyplatený všetkým dôchodcom.
Dôchodca na Slovensku
Dôchodca na Slovensku

Zdroj: MPSVR SR

Ukáž viac

Native

Back to top button