PolitikaSpravodajstvo

KTO a KOĽKO dostanú pracovníci za prácu v prvej línii

Nielen zdravotníci ale aj ďalšie povolania bojujúce v prvej línii, ktorí pracujú v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dostanú ocenenie.

Vláda túto stredu schválila s pripomienkami návrh nariadenia vlády z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, finančnú odmenu pre ľudí, ktorí bojovali v prvej línii proti pandémii nového koronavírusu.

Podľa rezortu práce, zamestnanci z týchto oblastí vykonávali mimoriadne náročnú prácu v zariadeniach, rodinách, teréne a bez ohľadu na riziká, ktorým čelili každý deň. Títo ľudia dostanú nielen verejné poďakovanie ale aj ocenenie formou finančného ohodnotenia.

Dotácia

V rámci jednorazového dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, im bude jednorazovo poskytnutá dotácia na účel financovania plnenia nad rámec mzdy alebo platu za vykonávanie pracovnej činnosti alebo za nad rámec pracovných činností.

Táto dotácia bude zahŕňať preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré je platené zamestnávateľom z tohto plnenia.

Prvá línia, Ilustračná fotografia

Komu prináleží odmena?

Okrem zamestnancov sociálnych služieb a akreditovaných a obecných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom nariadenia dostanú odmenu aj deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, avšak prostredníctvom iného mechanizmu.

Dotácia bude poskytnutá v maximálnej výške 772 EUR pre jedného zamestnanca, ktorá bude však závisieť od odpracovaného času v období od 12. marca do 13. júna tohto roku. Teda v čase vyhlásenia krízovej situácie až do ukončenia núdzového stavu a pracovného úväzku.

K vyplateniu by malo dôjsť čo najskôr.

Prvá línia, Ilustračná fotografia

Zdroj: MPSVR

Ukáž viac

Native

Back to top button