Podmienky používania

Všeobecné podmienky pre webové stránky prevádzkované portálom dnes.top

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky pre webové stránky prevádzkované portálom dnes.top (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov Webových stránok pri poskytovaní a využívaní služieb na Webových stránkach.

2. Prevádzkovateľom webových stránok je portál dnes.top (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Webovou stránkou sa rozumejú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom služby (ďalej len „Webová stránka“ alebo „Webové stránky“).

4. Služby poskytované Prevádzkovateľom na jednotlivých Webových stránkach predstavujú najmä zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, vyhľadávanie a spracovanie dát, pričom sú jednotlivým Používateľom poskytované bezplatne (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).

5. Používateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akékoľvek Webové stránky Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).

II. Základné podmienky využívania Služieb

1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ automaticky súhlasí s týmito Podmienkami. Tí Používatelia, ktorí nesúhlasia s Podmienkami, nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom.

2. Používateľ využíva služby Prevádzkovateľa na vlastné riziko a berie na vedomie, že môže byť pri Službách vystavený rôznemu obsahu, ktorý môže byť pre neho nevhodný, neslušný alebo urážajúci.

3. Ak Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky či akýmkoľvek iným spôsobom svoje texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevok“ alebo „Príspevky“), automaticky súhlasí s ich použitím Prevádzkovateľom. V prípade, ak Príspevky spadajú pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ ich odoslaním Prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje bezplatný, nevýhradný a ďalej prenositeľný súhlas na použitie Príspevkov.

4. Odovzdaním Príspevkov Používateľom však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť. Prevádzkovateľ môže Príspevky použiť za účelom propagácie vlastných produktov alebo Služieb.

5. Používateľ vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) súhlas so zasielaním e-mailov na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Webových stránkach Prevádzkovateľa. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a jeho pôvodcom je Prevádzkovateľ. Nesúhlas so zasielaním e-mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi. Používateľ môže vykonať aj jednoduché odhlásenie pri každom doručení e-mailovej správy, kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

III. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi. Za účelom poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb, vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby. Tento rozsah údajov je Prevádzkovateľ zároveň oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom, ako i v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.

2. Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám a to v rozsahu uvedenom v konkrétnom formulári (prihlasovacie meno, e-mailová adresa, celé meno, telefónne číslo), prípadne údaje, ktoré ukladá Používateľ sám pri využívaní Služieb. IP adresa počítača a časy prístupov používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj Používateľa.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený používať kontaktné informácie Používateľa, ktoré získal pri poskytovaní Služieb, za účelom šírenia elektronickej pošty, pri propagácii vlastných produktov a služieb len v prípade, že Používateľ vyjadril súhlas Prevádzkovateľovi.

4. Používateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s niektorými Službami, poskytovanými na Webových stránkach, zverejnené a to za účelom poskytovania Služieb.

5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Webových stránkach v súlade s ustanovením Zákona o ochrane osobných údajov a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.

6. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich portálov niektoré informácie, ako sú napr. IP adresy alebo súbory cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca.

Všetky informácie o cookies sa nachádzajú na stránke Zásady používania súborov cookies

7. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva. Celé znenie podmienok a pravidiel spracovania a ochrany osobných údajov sa nachádza na stránke Podmienky spracovania osobných údajov

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľovi v súvislosti so Službami poskytovanými na Webových stránkach, okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch a týchto Podmienkach, žiadne ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej a bezchybnej funkčnosti Webových stránok.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na webových stránkach.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov Používateľov, ani za obsah diskusie na Webových stránkach.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv ostatnými Používateľmi.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť Príspevky Používateľa, ak sú vyhodnotené ako sporné, porušujúce Podmienky alebo Autorský zákon.

7. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť poskytovanie Služieb Používateľovi na Webových stránkach na dobu určitú alebo neurčitú a to aj bez udania dôvodu.

V. Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa musí správať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom:

• propagovať násilie a podnecovať k nenávisti a násiliu,
• propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov,
• používať vulgarizmy a iné slová, ktorých význam je v rozpore so spoločenskou morálkou a etikou,
• propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
• propagovať detskú pornografiu,
• odosielať príspevky s erotickým obsahom,
• robiť reklamu výrobkom, službám, fyzickej alebo právnickej osobe,
• propagovať zbrane alebo strelivo,
• uvádzať neoverené, nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce informácie.

2. Používateľ preberá zodpovednosť za všetky svoje Príspevky, ktoré zverejní alebo odošle na Webové stránky Prevádzkovateľa.

3. Používateľ sa zaväzuje, že nebude na Webových stránkach Prevádzkovateľa zverejňovať Príspevky a obsah, ku ktorému nemá autorské práva, alebo súhlas autora na jeho použitie.

4. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený z dôvodu ochrany práv Používateľa, zasielať správy overovacieho, upozorňujúceho alebo bezpečnostného charakteru.

5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude na Webových stránkach Prevádzkovateľa brániť v diskusii ostatným Používateľom.

6. Používateľ súhlasí s tým, že počas používania Webových stránok Prevádzkovateľa mu bude na Webových stránkach zobrazovaná reklama.

7. Používateľ súhlasí s tým, že mu budú zasielané reklamné e-maily v súlade s článkom II ods. 5 týchto Podmienok.

8. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

9. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa.

VI. Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú funkčnosť Webových stránok, alebo ich bezchybnú funkčnosť a zabezpečenie.

2. Používateľ využíva Služby Webových stránok výhradne na vlastné riziko.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú.

4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom.

5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľovi v súvislosti s využívaním Služieb alebo návštevou Webových stránok.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Používateľovi v súvislosti nefunkčnosťou Webových stránok.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok.

3. Používateľ je oprávnený kedykoľvek sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, upravovať a inovovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov, ako aj bez ich súhlasu.

V Bratislave, dňa 1.3.2020

Native

Back to top button