Krimi

Prosíme o šírenie ? nech sa má dotyčná pani za čo hanbiť

Počas tohto víkendu sa internetom začalo šíriť video ako pani pri jazere nevhodne ba až tyranským spôsobom vyhadzuje štátom chránenú labuť.

Mnoho ľudí komentuje tento čin takto:

  • Dnešný prekrásny deň nám“jemne narušilo“toto ženské indivídum!!!…
  • Osobne by som požiadala pani, nech sa ozve a preukáže svoju totožnosť skôr ako toto video niekto použije ako dôkazový materiál o týraní nevinných zvierat. Ľudia stále nechápu, že v prírode sme my ľudsrvo hostia a zvieratá obyvateľmi?‍♀️ Potom sa budeme čudovať až nám to príroda vráti…

Znenie zákona

Labuť ?je štátom chránené zviera. ?Definícia zákona:
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny
d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

282
ZÁKON
zo 16. mája 2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
———————————————————
Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov (Trestný zákon)
Definícia
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,
c) poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, alebo
d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(3) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo vo väčšom rozsahu obstará pre iného ich exemplár,
b) pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) závažnejším spôsobom konania,
b) z osobitného motívu,
c) v značnom rozsahu,
d) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) ako člen nebezpečného zoskupenia,
b) vo veľkom rozsahu, alebo
c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 305

Zdroj: Facebook, ZZ SR

Ukáž viac

Native

Back to top button